3- GÜNCEL ALTLIK OLUŞTURULMASI

Proje kapsamında elde edilen farklı verilerin mekansallaştırılması ve mekansal analizlerinin yapılabilmesi için CBS desteği ile Tarsus tarihi kent merkezinin güncel altlığı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;


⎯Tarsus tarihi kent merkezi ve yakın çevresinde kentsel planlama yetkisi elinde bulunduran yerel otorite olarak Tarsus Belediyesi’nden farklı ölçek ve detaylardaki güncel halihazır harita, kadastral pafta sayısal ortamda temin edilmiştir.

⎯Halihazır haritanın oluşturulmasından sonra proje alanında gerçekleşmiş olası yapısal değişikliklerin tespit edilebilmesi için proje alanının güncel uydu görüntüsü (12 Ekim 2013) temin edilmiştir.

⎯Tarsus tarihi kent merkezinin topoğrafik yapısına dair değerlendirme yapılabilmesi için CBS ortamında halihazır harita, kadastral pafta ve güncel uydu görüntüsü çakıştırılarak altlık oluşturulmuştur.

⎯Tarsus tarihi kent merkezine ilişkin Tarsus Belediyesi'nden temin edilen hali hazır harita, yürürlülükteki 2013 onay tarihli imar planı, kadastral paftalar ve güncel uydu görüntüsünün çakıştırılması sonrasında tarihi kent merkezi ve yakın çevresinde, özelikle proje alanında önemli topografik eşiklerin bulunmaması nedeniyle herhangi bir kayma oluşmamıştır. Bu nedenle, güncel altlık oluşturulmasına ilişkin proje ekibince arazi çalışması ve gözlem yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim