5- Dönemsel Katman Haritaları

Dönemsel katman haritaları, belirli bir dönemde kentte yapılaşmış ve açık alanları, kent merkezi, anıtsal ve/veya kamusal yapı kümeleri, konut alanları gibi temel arazi kullanımları ile birlikte kentsel etki alanını ve makroform şemasını gösteren çalışmalardır. Bu nedenle, proje kapsamında sadece arkeolojik envanterleme olanağı sunan bir veri bankası yerine, mekansal sorgulamalara ve ilişkilendirmelere izin veren Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veritabanı oluşturulmuştur. Araştırma projesi kapsamında arazide doğrudan arkeolojik araştırma ve veri toplama çalışması bulunmamaktadır. Proje kapsamında kullanılan veritabanı arşiv araştırmaları ve yazın güncellemesi ile derlenmiş ve proje ekibimizce mekansallaştırılmıştır.

Dönemsel Katman Haritalarının Hazırlanması

Tarsus'ta mevcut arkeolojik araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Neolitik Çağdan günümüze kadar devam eden sürekli bir yerleşimden bahsetmek doğru olacaktır. Tarsus tarihi kent merkezi içerisinde yapılan arkeolojik araştırmalara göre, günümüzde Gözlükule Höyüğü olarak bilinen alandan başlayan yerleşim, zamanla kuzeyde ve güneyde düz alanlarda ve Berdan Çayı çevresinde genişlemiştir (Goldman, 1935-1937, Zoroğlu, 1995, Ramsay, 2000, Uçar, 2007, Öz, 2012). Proje kapsamında mevcut verilerin kısıtlılığı, Tarsus kentinin tarihsel gelişimi ve kentin yayılım şemasında önemli mekansal dönüşümler oluşturan kırılma etkileri dikkate alınarak, 1.Neolitik-Tunç, 2.Arkaik-Klasik-Helenistik, 3.Roma, 4. Orta Çağ (Bizans, İslami Dönem, Anadolu Selçuklu ve Beylikler), 5.Osmanlı ve 6.Erken Cumhuriyet (1923-1955) Dönemleri olmak üzere 6 adet dönemsel katman haritası üretilmiştir.

Anasayfa        Amaç        Kapsam        Yöntem        Özgün Değer        Uygulama        Proje Ekibi        Kentsel Arkeoloji         Tarsus        İletişim